Arlı Hukuk Danışmanlık

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku


Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunluluk haline gelmektedir. Kişisel verilerin korunmasının özünde kişiliğin korunması yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için bireyin temel hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır. Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir. Söz konusu metin 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ BAŞLICA HİZMETLER :

  • Hukuki danışmanlık:

KVKK danışmanlığı kapsamında yükümlülüklerin tanımlanması, bu yükümlülüklere uygun veri kayıt sistemlerinin, sözleşmelerin, ilgili formların gözden geçirilmesi ve uyumlandırılması, kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ve silinmesine ilişkin politika, prosedür, yönetmeliklerin incelenip gerekli değişikliklerin yapılması ve/veya ihtiyaç duyulan yerlerde yeniden oluşturulması dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmetini vermekteyiz.

  • Süreç danışmanlığı:

Veri Danışmanlığı, kişisel verileri koruma ve kanuna uyumluluk kapsamında kurumların iş süreçlerini bütün detaylarıyla incelemekte ve süreçlerin ilgili kişisel verileri koruma mevzuatına uyumluluğu için ihtiyaç duyulan eksik veya iyileştirme gereken noktaları belirleyerek bu değişikliklerin iş akışlarını aksatmadan hayata geçirilmesi konusunda hizmet vermektedir. Şirketin içinde bulunduğu sektör baz alınarak her iş birimi için kişisel veri işlenmesine ilişkin iş süreç ve akışlarını analiz ederek iyileştirmeler uygulamakta ve kişisel verileri koruma mevzuatı ile uyumlu hale getirmektedir. Mevcut iş akışlarında ihtiyaç duyulan iyileştirme ve değişikliklerin yapılması, iş akışlarına uygulanabilir kurallar entegre edilmesinin yanı sıra kişisel verileri koruma mevzuatının getirdiği yeni düzenleme gerektiren alanlarda da (ilgili kişinin başvuru, itiraz ve şikayet süreçleri gibi..) kurum işleyişine göre yeni iş süreç ve akışları deneyimli süreç analistleri tarafından oluşturulmaktadır.

  • Farkındalık eğitimi

Kişisel verilerin korunması ve Kanuna uyuma dair kurum içi farkındalığın oluşturulması ve bu bilincin yönetim ve iş yapış süreçlerine yansıtılabilmesi için gerekli çalışma ve eğitimleri düzenliyor, kurumunuzun ihtiyacı olan danışmanlık hizmetini sunuyoruz.

  • Veri güvenliği

Kişisel verilerin etkin ve sistematik yönetimi ancak güvenli bir veri yaşam döngüsü oluşturulduğu takdirde mümkündür. Şirketlerin kişisel verilerinden yaşam döngüsü boyunca maksimum verimliliği alması ve bu yaşam döngüsü boyunca kişisel veri koruma kanunu ve kurum içi güvenlik politikalarına uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan çözüm ve gereksinimleri belirleyerek çözüm ortaklarımız aracılığı ile bu alanlarda ihtiyaç duyacağınız veri sınıflandırma, etiketleme, depolama, arşivleme, yedekleme, imha etme, iş sürekliliği, teknik altyapınız için güvenlik yönetimi, uç nokta, e-posta ve mesajlaşma güvenliği çözümleri konularında da danışmanlık veriyoruz.